Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2020-12-28, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok ; - informacja Skarbnika Gminy,

4.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - informacja Skarbnika Gminy

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rojewo na 2021 rok; - Informacja Skarbnika Gminy

6.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - Informacja Skarbnika Gminy

7.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nna rok 2020 ; - Informacja pracownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021; - Informacja pracownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

9.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty ryczałtowej za odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy; - Informacja Referenta ds. ochrony środowiska.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad.