Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2021-02-22, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rojewo, gmina Rojewo; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

4.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo - informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomość zabudowaną położoną w Rojewie oraz oddanie w najem lokal użytkowy w budynku położonym w Zawiszynie; - informacja Referent ds. ochrony środowiska.

6.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.; - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy.

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zakończenie obrad.