XXIV Sesja Rady Gminy Rojewo

w dniu 2021-02-25, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Składanie przez Radnych wniosków i interpelacji.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

8.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

9.Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rojewo, gmina Rojewo; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na od...)

10.Podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcia uchwały w sprawie aktualności s...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomość zabudowaną położoną w Rojewie oraz oddanie w najem lokal użytkowy w budynku położonym w Zawiszynie; - informacja Referent ds. ochrony środowiska, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.; - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy - opinia Komisji skarg, wniosków i petycji, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Odpowiedzi Wójta.

15.Zamknięcie Sesji.