Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2021-03-23, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.; - informacja Skarbnika Gminy.

4.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - informacja Skarbnika Gminy.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych; - informacja Referent ds. obsługi Rady Gminy.

6.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo na rok budżetowy 2022; - Informacja Referenta ds. obsługi Rady Gminy.

7.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo; - Informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2021 roku” - Informacja Referenta ds. rolnictwa i usług wodnych.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad.