XXV Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-03-25, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Głosowanie (Odrzucenie pkt 13 z porządku obrad (Doty...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

5.Składanie przez Radnych wniosków i interpelacji.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

8.Sprawozdanie Kierownika GOPS za 2020 rok.

9.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

11.Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, -dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych; - informacja Referent ds. obsługi Rady Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2021 roku”; - Informacja Referenta ds. rolnictwa i usług wodnych, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Odpowiedzi Wójta.

17.Zamknięcie Sesji.