III Sesja Rady Gminy Rojewo

w dniu 2018-12-28, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.W posiedzeniu uczestniczy 15 radnych.Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.Sesja rozpoczęła się o godzinie 10:00,a zakończyła się o godzinie 12:15 .

2.Wybór sekretarza obrad.Pani Przewodnicząca zapytała następnego radnego z listy obecności Zaproponowano kandydaturę radnego pana Dawida Gołębiewskiego na sekretarza obrad III Sesji Rady Gminy.Przewodnicząca obrad zapytała kandydata,czy wyraża zgodę na tę funkcję.Radny wyraził zgodę.Poprosiła radnych o głosowanie nad tą kandydaturą.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Rojewo.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gmi...)

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.Nie było propozycji zmian porządku obrad.

5.Składanie interpelacji i zapytań do Wójta.Pani Przewodnicząca obrad przypomniała,że od następnej sesji,zgodnie z ustawą samorządową wnioski i interpelacje składane mają być na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.

6.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy.

7.Sprawozdanie Wójta.Po tym sprawozdaniu pani Przewodnicząca odczytała jeszcze raz porządek obrad sesji.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.Przewodniczący komisji nie składali sprawozdań.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok.Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik pani Mirosława Kaczmarek i wniosła autopoprawki.W trakcie dyskusji sołtys pan Mirosław Markiewka zapytał skąd taka kwota 53 tys.zł zwiększająca wpływy do budżetu?Pani Skarbnik odpowiedziała,że plany zostały zwiększone na podstawie wpływów do budżetu między innymi po wysłanych upomnieniach do mieszkańców zalegających z opłatami za wodę.Pan Sołtys nie był usatysfakcjonowany odpowiedzią dlatego dodatkowych wyjaśnień udzielił pan Wójt i obiecał,że pan sołtys otrzyma odpowiedź w późniejszym czasie. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji planowania, gospodarki i finansów gminy radny pan Mariusz Gajewski powiedział,że opinia komisji w sprawie projektu tej uchwały jest pozytywna. Pani Przewodnicząca poprosiła o głosowanie nad autopoprawką.

Głosowanie (Autopoprawki do punktu nr 9)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwa...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok;Projekt przedstawiła Skarbnika Gminy pani Mirosławy Kaczmarek i wniosła autopoprawki.Przewodniczący Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy pan Mariusz Gajewski poinformował,że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej jest pozytywna. Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję w sprawie projektu uchwały.Głos zabrał radny pan Roman Słowik i poprosił o uszczegółowienie zapisu dotyczącego studium uwarunkowań.Następnie radny pan Dariusz Witkowski stwierdził,że według niego plany do budżetu są krzywdzące .Uważa,że jest to działanie negatywne w stosunku do jego osoby.Nie ma dostatecznej ilości wody .Mieszkaniec Dąbia nie jest podłączony do sieci wodociągowej.Prosi o doprowadzenie wody do posesji nr 1 w Dąbiu. Głos zabrał sołtys pan Mirosław Markiewka i powiedział,że deficyt budżetowy skalkulowano jako bezpieczny.Jego zdaniem można było więcej zaryzykować.Są projekty inwestycji ale brak jest wykonania np.kanalizacji w Liszkowie i Ściborzu. Radna pani Małgorzata Bednarska zapytała na jakim etapie realizacji jest wniosek o doprowadzenie wody do posesji nr 19 w Osieku Wielkim? Pan Wójt odpowiedział panu Sołtysowi,że staraliśmy się ale nie było to możliwe.Skorzystamy natomiast z dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.Nasza gmina posiada około 3 milionów złotych na budowę sieci ale wyznaczone kryteria w tej chwili nie pozwalają aby sięgnąć po te środki.Nie odstępujemy jednak od inwestycji jaką jest sieć kanalizacyjna.

Głosowanie (Wniosek formalny - Roman Słowik uszczegó...)Głosowanie (Wniosek Formalny - Dariusz Witkowski Prz...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo. Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy pani Mirosławy Kaczmarek i podtrzymała wniesione autopoprawki na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu poprzednim. Nie było dyskusji w tym temacie.Przewodniczący Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy pan Mariusz Gajewski stwierdził,że opinia komisji w sprawie projektu tej uchwały jest pozytywna. Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej miejscowości Wybranowo. Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu rolnictwa i planowania przestrzen-nego pan Marcin Wijata. Następnie pozytywną opinię Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy przedstawił Przewodniczący Komisji pan Mariusz Gajewski. Podczas dyskusji Sołtys pan Mirosław Markiewka zapytał czy to był dotychczasowy dzierżawca? Pan Wijata odparł,że tak.Radny pan Dawid Gołębiewski zapytał,czy można było przeznaczyć te działki pod zabudowę?Pan Wijata odpowiedział,że jest to II klasa ziemi i nie jest to możliwe. Przewodnicząca wobec braku dalszej dyskusji poprosiła o głosowanie nad projektem uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 przedstawiła Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej pani Angelika Szymańska. Opinia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,którą przedstawiła Przewodnicząca Komisji ds oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej pani Arleta Jarosz powiedziała,że opinia Komisji jest pozytywna. Radni nie podjęli dyskusji w w tym temacie. Przewodnicząca obrad poprosiła o głosowanie w sprawie projektu uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

14.Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,którą przedstawił Kierownik GOPS pan Adam Matuszak.Opinię pozytywną Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej w tej kwestii przedstawiła jej Przewodnicząca pani Arleta Jarosz. Radni nie podjęli dyskusji. Przewodnicząca poprosiła o głosowanie uchwały.

Głosowanie (Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium...)

15.Uchwała w w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,którą przedstawił Kierownika GOPS pan Adam Matuszak. Opinię pozytywną Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej przedstawiła jej Przewodnicząca pani Arleta Jarosz. Radni nie podjęli dyskusji.Przewodnicząca poprosiła o głosowanie uchwały.

Głosowanie (Uchwała w w sprawie określenia zasad zw...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo,którą przedstawił Sekretarz Gminy pan Jana Wasilewski. Pan Wójt na czas omawiania projektu uchwały opuścił salę. Pozytywną opinię Komisji ds.planowania, gospodarki i finansów gminy w tej kwestii przedstawił jej Przewodniczący pan Mariusz Gajewski. Radni nie podjęli dyskusji.Przewodnicząca poprosiła o głosowanie projektu uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy...)

17.Wolne wnioski i zapytania. Sołtys pani Henryka Fryza zapytała,czy jest szansa na budowę chodnika w Płonkowie? Radny pan Dariusz Witkowski podziękował za szybkie działania na rzecz naprawy naszych dróg.

18.Odpowiedzi Wójta.Pan Wójt odpowiedział,że na 2019 rok w budżecie nie ma takiego zapisu.Natomiast na lata następne będzie wnioskował o projekt.W tym miejscu Sołtys pani Stanisława Dziedzic - Dombek złożyła zebranym życzenia noworoczne.

19.Zamknięcie Sesji.