III Sesja Rady Gminy Rojewo

w dniu 2018-12-28, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Rojewo.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gmi...)

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Składanie interpelacji i zapytań do Wójta.

6.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy.

7.Sprawozdanie Wójta.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok.

Głosowanie (Autopoprawki do punktu nr 9)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwa...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok.

Głosowanie (Wniosek formalny - Roman Słowik uszczegó...)Głosowanie (Wniosek Formalny - Dariusz Witkowski Prz...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej miejscowości Wybranowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 .

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

14.Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym.

Głosowanie (Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium...)

15.Uchwała w w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Uchwała w w sprawie określenia zasad zw...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy...)

17.Wolne wnioski i zapytania.

18.Odpowiedzi Wójta.

19.Zamknięcie Sesji.