Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

w dniu 2019-02-26, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie: a) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo; - informacja Sekretarza Gminy, - dyskusja, b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2019 rok; - informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - dyskusja, c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy; - informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - dyskusja, d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej; - informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - dyskusja, e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Jaszczółtowo; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa i planowania przestrzennego, - dyskusja, f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rojewo nieruchomości położonych w Jarkach, Liszkowie i Wybranowie; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa i planowania przestrzennego, - dyskusja, g) w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa i planowania przestrzennego, - dyskusja, h) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; - informacja Referenta w Referacie rolnictwa i planowania przestrzennego, - dyskusja, i) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rojewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku; - informacja Kierownika SZOiK, - dyskusja.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.