IV Sesja Rady Gminy Rojewo

w dniu 2019-02-28, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad - Arleta Jarosz

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad)

3.Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Rojewo.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gm...)

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Głosowanie (Składanie wniosków w sprawie zmian w por...)

5.Składanie interpelacji i zapytań do Wójta.

6.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy.

7.Sprawozdanie Wójta.

8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych na początek VIII kadencji w 2018 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo.

Głosowanie (Klub Radnych Niezależnych - Wniosek o wy...)Głosowanie (Radny Dariusz Witkowski wniosek o zapi...)Głosowanie (Poprawka w sprawie wykreślenia z paragra...)Głosowanie (Dopisanie do paragrafu 99 "W sprawie zmi...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2019. rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeni...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Rojewo na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeni...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeni...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Jaszczółtowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rojewo nieruchomości położonych w Jarkach, Liszkowie i Wybranowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieni...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rojewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pl...)

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Odpowiedzi Wójta.

21.Zamknięcie Sesji.