V Sesja Rady Gminy Rojewo

w dniu 2019-03-28, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad - Halina Krzewina

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Rojewo.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gmi...)

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Głosowanie (Składanie wniosków w sprawie zmian w por...)

5.Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

6.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy.

7.Sprawozdanie Wójta.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia; - informacja Kierownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia...)

12.Podjęcie uchwały sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021- 2024; - informacja Kierownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały sprawie projektu uchwa...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Rojewo na lata 2012 – 2032”; - informacja Kierownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Topola; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa i planowania przestrzennego, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Jarki; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa i planowania przestrzennego, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wy...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Glinno Wielkie; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa i planowania przestrzennego, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rojewo, w drodze kupna, nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę w Jaszczółtowie, - informacja Kierownika Referatu rolnictwa i planowania przestrzennego, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2019 roku". - dyskusja, - podjęcie uchwały, opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pr...)

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Odpowiedzi Wójta.

21.Zamknięcie Sesji.