VI Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-05-23, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarz obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarz obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Rojewo.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy...)

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Głosowanie (Składanie wniosków w sprawie zmian w por...)

5.Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

6.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy.

7.Sprawozdanie Wójta.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok.

Głosowanie (Autopoprawka)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

.10Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Autopoprawka nr 2)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Rojewie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Jezuickiej Strudze oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Rojewo i wyboru przewodniczącego tej Komisji.

Głosowanie (Członek Halina Krzewina)Głosowanie (Członek Leszek Wrona)Głosowanie (Dariusz Witkowski)Głosowanie (Członek Mariusz Gajewski)Głosowanie (Joanna Mąka)Głosowanie (Przewodniczący Komisji Mariusz Gajewski)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

14Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rojewo porozumienia o utworzeniu przez Gminę Rojewo porozumienia o utworzenia Klastra Energii Rojewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do...)

16Wolne wnioski i zapytania.

17Odpowiedzi Wójta.

18Zamknięcie Sesji.