Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

w dniu 2019-05-21, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie z zmian do porządku obrad.

3.yskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/11/2018 Rady Gminy RDojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

4.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/12/2918 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Jezuickiej Strudze oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa i planowania przestrzennego.

6.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Rojewie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa i planowania przestrzennego.

7.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Rojewo i wyboru przewodniczącego tej Komisji. - informacja Głównego specjalisty w Referacie Organizacyjnym.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rojewo porozumienia o utworzeniu Klastra Energii Rojewo. - informacja Sekretarza Gminy.

9.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. - informacja Kierownika SZOiK.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

12.Zakończenie obrad.