VII Sesja Rady Gminy Rojewo

w dniu 2019-06-27, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Rojewo.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji

8.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

9.Raport o stanie Gminy Rojewo za 2018 rok. - informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - debata nad Raportem o stanie Gminy Rojewo za rok 2018 .

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo wotum zaufania; - informacja Sekretarza Gminy, - opinie komisji stałych Rady Gminy - dyskusja, - podjęcie uchwały.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy - dyskusja, - podjęcie uchwały.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok; - informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - opinia Komisji Rewizyjnej, - opinie komisji stałych Rady Gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy - dyskusja, - podjęcie uchwały.

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ;informacja Skarbnika Gminy,-opinia Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy,-dyskusja,-podjęcie uchwały.

15.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.- informacja Skarbnika Gminy,-informacja Skarbnika Gminy,-opinia Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy,-dyskusja,-podjęcie uchwały.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rojewo Nr V/32/2;019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Topola ;- informacja Kierownika Referatu rolnictwa,gospodarki gruntami i planowania przestrzennego,- opinia Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy,-dyskusja,podjęcie uchwały.

17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Jezuicka Struga,gmina Rojewo;-informacja Kierownika Referatu rolnictwa,gospodarki gruntami i planowania przestrzennego;-opinia Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy.

18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds.opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu;-informacja Głównego specjalisty w Referacie Organizacyjnym,-opinia Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony,zdrowia i pomocy społecznej,-dyskusja,-podjęcie uchwały.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Odpowiedzi Wójta.

21.Zamknięcie sesji.