Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

w dniu 2019-06-25, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo wotum zaufania;-informacja Sekretarza Gminy.

4.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rojewo za rok 2018 ;-informacja Skarbnika Gminy.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;-Informacja Przewodniczącej Rady Gminy,-informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok,- informacja Skarbnika Gminy.

7.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rojewo;- informacja Skarbnika Gminy.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa;-informacja Skarbnika Gminy.

9.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rojewo Nr V/32/2019 z dnia 28 marca 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Topola;- informacja Kierownika Referatu rolnictwa,gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

10.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Jezuicka Struga,gmina Rojewo;-informacja Kierownika Referatu rolnictwa,gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

11.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds.opiniowania na ławników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu;-informacja Głównego specjalisty w Referacie Organizacyjnym.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

14.Zakończenie obrad.