VIII Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-08-01, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Rojewo.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gm...)

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianie.)

5.Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji

8.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. - informacja Kierownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Odpowiedzi Wójta.

13.Zamknięcie Sesji.