Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2019-07-31, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019r.; - informacja Skarbnika Gminy.

4.. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. - informacja Kierownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

5.Wolne wnioski i zapytania

6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia