IX Sesja Rady Gminy Rojewo

w dniu 2019-09-19, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Rojewo.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gm...)

4.Składanie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

5.Składanie przez radnych interpelacji i zapytań.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami .

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

8.Informacje Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo.

Głosowanie (Autopoprawka w sprawie podjęcia uchwały...)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/12/2018 rady gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.

Głosowanie (Autopoprawka do uchwały zmieniającej uch...)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę ,na okres 5 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rojewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Rojewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rojewo na lata 2019-20120".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gm...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Odpowiedzi Wójta.

17.Zamknięcie Sesji.