Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2019-09-17, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III /11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

4.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rojewo.

6.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Rojewo.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

7.Dyskusja na projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zbytkami dla Gminy Rojewo na lata 2019-2022".

5.Wolne wnioski i zapytania.

6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7.Zakończenie obrad.