Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2019-11-05, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenia zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2020 rok.- Informacja Inspektora w Referacie Finansowym.

4.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 rok.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2020 – 2024”;

6.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rojewo

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Wolne wnioski i zapytania.