XI Sesja Rady Gminy Rojewo

w dniu 2019-11-07, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad. Roman Słowik)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z ostatniej sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018 złożonych przez radnych Gminy Rojewo.

7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

8.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2020 rok. - informacja Inspektora w Referacie Finansowym, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 rok; - informacja Inspektora w Referacie Finansowym, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy - dyskusja,- podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka do uchwały w sprawie określ...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2020 – 2024”.. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2020 – 2024”.- informacja Kierownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „W...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rojewo;- informacja Kierownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy - dyskusja,- podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zas...)

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Odpowiedzi Wójta.

15.Zamknięcie Sesji.