Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2019-11-26, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rojewo w roku szkolnym 2018/2019.- Informacja Kierownika SZOiK w Rojewie.

6.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.; - Informacja Skarbnika Gminy.

4.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rojewo na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; - Informacja Podinspektora w Referacie rolnictwa,gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok;

6.Wolne wnioski i zapytania.

7.Zakończenie obrad.