XII Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-11-28, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

7.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rojewo w roku szkolnym 2018/2019. - Informacja Kierownika SZOiK w Rojewie.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka do Uchwały Nr III/11/2018 R...)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

10.. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rojewo na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; - Informacja Podinspektora w Referacie rolnictwa,gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego. - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok; - Informacja Referenta w Referacie inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych, - opinia Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia P...)

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Odpowiedzi Wójta

14.Zamknięcie sesji.