Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2019-12-27, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r. - Informacja Skarbnika Gminy.

4.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok. - Informacja Skarbnika Gminy.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo. - Informacja Skarbnika Gminy.

6.Dyskusja na projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2020 rok. - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy

7.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Rojewo na 2020 rok. - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy.

8.Dyskusja na projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy.

9.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Rojewo. - Informacja Kierownika Referatu Inwestycji,Budownictwa i Zamówień Publicznych.

10.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rojewo na rok szkolny 2019/2020. - Informacja Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury.

11.Wolne wnioski i zapytania.