XIII Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-12-30, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

7.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2020 rok ; - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - opinie komisji stałych Rady Gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

12.. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Rojewo na 2020 rok; - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - opinie komisji stałych Rady Gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzen...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - opinia Komisji Rewizyjnej, - dyskusja, - podjęcie uchwały

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Rojewo. - Informacja Kierownika Referatu Inwestycji,Budownictwa i Zamówień Publicznych, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy...)

15.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rojewo na rok szkolny 2019/2020. - Informacja Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały

Głosowanie (Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie...)

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Odpowiedzi Wójta

18.Zamknięcie Sesji.