Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2020-01-29, godz. 10:00

1.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. - Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Rojewo ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora” i włączenia go w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie. - Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r. - Informacja Skarbnika Gminy.

6.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo. - Informacja Skarbnika Gminy.

7.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. - Informacja pracownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Rojewo. - Informacja pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad.