XIV Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-01-31, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

7.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. - Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. - opinia Komisji ds. oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej, - dyskusja, - podjęcie uchwały

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Rojewo ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora” i włączenia go w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie. - Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. - opinia Komisji ds. oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka do uchwały zmieniającej Uch...)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo. - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę N...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. - informacja pracownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy, - opinia Komisji ds. oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Rojewo. - informacja pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy. - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Wolne wnioski i zapytania.

15.Odpowiedzi Wójta