Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2020-02-27, godz. 10:00

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku obrad komisji.

3.Kontrola gospodarki wodnej oraz gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenie gminy za 2019 rok.

4.Wolne wnioski i zapytania.

5.Zakończenie obrad.