Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2020-03-30, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.

4.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo na rok budżetowy 2021.

6.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Rojewo na lata 2013-2020.

7.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości położonych w miejscowościach Glinki oraz Rojewo.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2020 roku”.

9.Wolne wnioski i zapytania.