XV Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-03-30, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

7.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.; - Informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (. Podjęcie uchwały zmieniającej Uch...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - Informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo na rok budżetowy 2021; - Informacja pracownika Referatu inwestycji,budownictwa i zamówień publicznych. - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Rojewo na lata 2013-2020 ; - Informacja pracownika Referatu inwestycji,budownictwa i zamówień publicznych, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości położonych w miejscowościach Glinki oraz Rojewo; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa,planowania przestrzennego i gospodarki gruntami, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2020 roku”. - informacja pracownika Referatu rolnictwa,planowania przestrzennego i gospodarki gruntami, - opinia Komisji ds.ochrony środowiska i porządku publicznego,, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

14.Wolne wnioski i zapytania.

15.Odpowiedzi Wójta

16.Zamknięcie Sesji.