Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2020-05-26, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020r;. - Informacja Skarbnika Gminy.

4.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - Informacja Skarbnika Gminy.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo; - Informacja Kierownika SZOiK.

6.Dyskusja nad projektem uchwały w w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo - Informacja Kierownika SZOiK.

7.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo;- Informacja Kierownika SZOiK

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rojewie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie; - Informacja Kierownika SZOiK.

9.Dyskusja nad projektem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rojewo na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady; - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

10.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie sposobu dokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad.