XVI Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-05-29, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

7.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.; - Informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - Informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo; - Informacja Kierownika SZOiK, - opinia Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo; - Informacja Kierownika SZOiK, - opinia Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo; - Informacja Kierownika SZOiK, - opinia Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia R...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rojewie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie; - Informacja Kierownika SZOiK, - opinia Komisji ds.oświaty,kultury,ochrony zdrowia i pomocy społecznej, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania imien...)

14.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rojewo na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady; - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds.ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu dokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds.ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sposobu dokum...)

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Odpowiedzi Wójta

18.Zamknięcie Sesji.