Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2020-06-23, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020r;. - Informacja Skarbnika Gminy.

4.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - Informacja Skarbnika Gminy.

5.Dyskusja nad projektem w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rojewo na 2020 r-.Informacja Skarbnika Gminy

6.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rojewo i jej jednostkom organizacyjnym

7.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Rojewo; - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Rojewo; - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

9.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

10.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

11.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

12. 12. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020; - Informacja pracownika Referatu inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych.

13.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rojewo; -Informacja Przewodniczącej Rady Gminy.

14.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej);- Informacja Przewodniczącej Rady Gminy.

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Zakończenie komisji.