XVII Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-06-26, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

7.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.; - Informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka do uchwały zmieniającej Uch...)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - Informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds.planowania,gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rojewo na 2020 r. - Informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarowania i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rojewo i jej jednostkom organizacyjnym - Informacja pracownika Referatu finansowego, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarowania i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia s...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Rojewo; - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Rojewo; - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego , - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ut...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia s...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020; - Informacja pracownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rojewo; - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - opinia Komisji Rewizyjnej, -opinia Komisji skarg, wniosków i petycji - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej); - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - opinia Komisji skarg, wniosków i petycji, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

20.Wolne wnioski i zapytania.

21.Odpowiedzi Wójta

22.Zamknięcie Sesji.