Wspólne posiedzenie komisji stałych

w dniu 2020-07-28, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja na projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo wotum zaufania; - Informacja Sekretarza Gminy.

4.Dyskusja na projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2019 rok; - Informacja Skarbnika Gminy.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok; - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy.

6.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok; - Informacja Skarbnika Gminy.

7.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - Informacja Skarbnika Gminy.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”; - Informacja Skarbnika Gminy.

9.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2020 r. na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” - Informacja Skarbnika Gminy.

10.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Liszkowice; - Informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

11.. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniewkowo przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gniewkowo na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; - Informacja Kierownika Referatu inwestycji,budownictwa i zamówień publicznych.

12.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określonych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rojewo; -Informacja Referenta w Referacie ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

13.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty; - Informacja Referenta w Referacie ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

14.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rojewo na rok szkolny 2020/2021; - Informacja Kierownika SZOiK,

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Zakończenie obrad.