XVIII Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-07-30, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

7.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

8.Raport o stanie Gminy Rojewo za 2019 rok; - informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - debata nad Raportem o stanie Gminy Rojewo za rok 2019 .

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo wotum zaufania; - informacja Sekretarza Gminy, - opinie komisji stałych Rady Gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2019 rok; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok; - informacja Przewodniczącej Rady Gminy, - opinia Komisji Rewizyjnej, - opinie komisji stałych Rady Gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Wó...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę N...)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2020 r. na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Liszkowice; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniewkowo przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gniewkowo na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; - informacja Kierownika Referatu inwestycji,budownictwa i zamówień publicznych, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określonych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rojewo; - informacja Referenta w Referacie ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określonych g...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty; - informacja Referenta w Referacie ochrony środowiska i działalności gospodarczej, - opinia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rojewo na rok szkolny 2020/2021; - informacja Kierownika SZOiK, - opinia Komisji ds. planowania,gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

21.Wolne wnioski i zapytania.

22.Odpowiedzi Wójta.

23.Zamknięcie Sesji.