Wspólne posiedzenie komisji stałych

w dniu 2020-09-22, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok; - Informacja Skarbnika Gminy

4.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - Informacja Skarbnika Gminy.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2021 rok. - Informacja Inspektora w Referacie Finansowym.

6.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Jarki,Jezuicka Struga, Mierogoniewice i Osieczek. - Informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

7.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Glinno Wielkie; -Informacja Referenta w Referacie ochrony środowiska i działalności gospodarczej.

8.Wolne wnioski i zapytania.

9.Zakończenie obrad.