XIX Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-09-24, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Głosowanie (Składanie wniosków w sprawie zmian w por...)Głosowanie (Głosowanie całości porządku obrad)

5.Składanie przez radnych wniosków i interpelacji.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

8.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok ; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę N...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/100/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rojewo na 2020 r. na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2021 rok; - Informacja Inspektora w Referacie Finansowym. - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Jarki,Jezuicka Struga, Mierogoniewice i Osieczek; - Informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Glinno Wielkie; -Informacja Referenta w Referacie ochrony środowiska i działalności gospodarczej. - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyr...)

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Odpowiedzi Wójta.

18.Zamknięcie Sesji.