Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Rojewo

w dniu 2020-10-28, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok; - Informacja Skarbnika Gminy

4.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - Informacja Skarbnika Gminy.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2021 rok - Informacja Inspektora w Referacie Finansowym.

6.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Jarki. - Informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zakończenie obrad.