XX Sesja Rady Gminy Rojewo

w dniu 2020-10-30, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Składanie przez radnych wniosków i interpelacji.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

7.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Rojewo na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019 złożonych przez Radnych Gminy Rojewo.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

9.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

10.Informacja Wójta Gminy Rojewo na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019 złożonych przez Kierowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok ; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka nr 1)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę N...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2021 rok - informacja Inspektora w Referacie Finansowym, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śr...)

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Jarki. - informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego. - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Odpowiedzi Wójta.

17.Zamknięcie Sesji.