Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy

w dniu 2020-11-24, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3.Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok; - Informacja Skarbnika Gminy.

4.. Dyskusja nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - Informacja Skarbnika Gminy.

5.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2021 r.; - Informacja Inspektora w Referacie Finansowym.

6.Dyskusja nad projektem uchwały w zmieniająca uchwałę Nr XVII/101/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rojewo i jej jednostkom organizacyjnym; - Informacja Inspektora w Referacie Finansowym.

7. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rojewo na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; - Informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

8.Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok; - Informacja Referenta w Samorządowym Zespole Oświaty i Kultury.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad.