XXI Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-11-26, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad.

Głosowanie (Wybór sekretarza obrad.)

3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zmian do protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Składanie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

5.Składanie przez radnych wniosków i interpelacji.

6.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

8.Informacja Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami oraz informacje dodatkowe.

9.Informacja Kierownika SZOiK o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rojewo w roku szkolnym 2019/2020.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok ; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka do uchwały zmieniającej uch...)Głosowanie (10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwał...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo; - informacja Skarbnika Gminy, - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Autopoprawka do uchwały zmieniającej uch...)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę N...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2021 r.; - informacja Inspektora w Referacie Finansowym - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia w...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/101/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rojewo i jej jednostkom organizacyjnym; - informacja Inspektora w Referacie Finansowym. - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Dyskusja nad projektem uchwały w zmienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rojewo na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; - informacja Kierownika Referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego. - opinia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie...)

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok; - informacja Referenta w Samorządowym Zespole Oświaty i Kultury. - opinia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. - dyskusja, - podjęcie uchwały.

Głosowanie (Dyskusja nad projektem uchwały w sprawi...)

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Odpowiedzi Wójta.

18.Zamknięcie Sesji.